A A A

alt Nasze stowarzyszenie za sprawą Marii Margońskiej ponownie pozyskało dotacje na dwa projekty z GRUNDTVIGA. Na wczorajszym spotkaniu stowarzysznia autorka projektów przedstwiła pokrótce cel, założenia i działania w obu projektach. Koordyntorką tychże projektów została Katarzyna Palarz-Plewińska. Poniżej opis projektów i jednoczesne zaproszenie do uczestnictwa.Projekt zatytułowany „Stare czasy/Nowe czasy” skupia organizacje zaangażowane zarówno w edukację formalną, jak i nieformalną z Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Projekt ma na celu udzielanie wsparcia członkom organizacji w dokumentowaniu zmian społecznych, politycznych oraz ekonomicznych jakie zaszły w ich krajach w ostatnim czasie, a które miały znaczny wpływ na ich teraźniejszość. Zmiany te ciągle jeszcze zachodzą, w niektórych przypadkach proces transformacji jest bardzo zaawansowany, a stare struktury ledwo widoczne, w innych zaś stare i nowe mieszają się kształtując teraźniejszość.
Chociaż każdy kraj partnerski doświadcza tych zmian na inny sposób, w innej historyczno-kulturowej perspektywie, istnieje szereg doświadczeń wspólnych związanych ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi, demograficznymi i kulturalnymi, do których obywatele wszystkich krajów mogą się odnieść.
Poprzez zaangażowanie w zmiany, którym podlegają obywatele wszystkich krajów europejskich, projekt udzieli wsparcia uczącym się z każdej organizacji partnerskiej w rozwijaniu poczucia wspólnej historii. Autorzy projektu mają nadzieję, że projekt zaowocuje świadomością, iż wszyscy obywatele Europy dzielą odpowiedzialność za jej przyszłość.

Działania projektu skupią się na uczeniu interaktywnym i refleksyjnym wspieranym działaniami lingwistycznymi i interkulturalnymi. Każda organizacja gościć będzie u siebie grupę z krajów partnerskich i podczas ich wizyty skupi się na wybranym aspekcie transformacji lokalnej, regionalnej czy narodowej. Organizacja goszcząca przygotuje referat dokumentujący wybraną transformację, łącznie z kluczowym słownictwem i użytecznymi zwrotami w języku swojego kraju, co stanowić będzie punkt wyjścia do refleksji i komentarzy ze strony gości w różnych formach pisemnych, audio-wizualnych bądź mediów społecznościowych.

PROJEKT 2
Projekt “Twórcze wykorzystanie zieleni miejskiej” skierowany jest w stronę 12 seniorów, którzy zadeklarują 3 tygodniową pracę wolontariacką związaną z rozwojem i utrzymaniem zieleni miejskiej: parków, ogrodów, zabaw dla dzieci.

Partnerami w tym projekcie są: Capacity London Ltd z Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA. Wolontariusze zostaną wybrani w oparciu o wspólnie uzgodnione kryteria, spomiędzy obywateli miast partnerskich, a zwłaszcza tych, którzy są amatorami ogrodów. Pierwszeństwo będą miały osoby społecznie nieuprzywilejowane.
Informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronach Internetowych organizacji partnerskich . Poinformujemy o projekcie Uniwersytety Trzeciego Wieku w naszych miastach oraz kluby seniorów.

W pierwszym roku trwania projektu przygotujemy wolontariuszy do wyjazdu – kulturalnie i językowo. Brytyjczycy będą się uczyć podstaw języka polskiego, a Polacy – angielskiego, aby móc uczestniczyć w życiu organizacji partnerskiej podczas mobilności.
Partner z Rybnika zaplanuje i przeprowadzi warsztaty pod nazwą „Język ciała i inne sposoby komunikacji niewerbalnej” aby wspomóc komunikację seniorów.
Seniorzy zastaną zakwaterowani u rodzin, aby poznać lepiej realia życia, kultury i języka kraju partnerskiego.

Capacity London i Rybnik-Europa współpracować będą w każdej fazie trwania projektu, świadcząc usługi logistyczne, mentorskie, organizując czas wolny wolontariuszy i ich wizyty lokalne przy pomocy rodzin goszczących wolontariuszy i członków swoich organizacji.
Jednym z celów projektu jest zachęcenie i zainspirowanie wolontariuszy do przyszłej pracy poprzez uświadomienie im satysfakcji płynącej z wolontariatu.