Polish (Poland)English (United Kingdom)

STOWARZYSZENIE


Pomys艂 za艂o偶enia organizacji pozarz膮dowej, kt贸ra w dziedzinie popularyzacji idei wsp贸艂pracy Rybnika z miastami europejskimi by艂aby partnerem w艂adz miasta, zrodzi艂 si臋 w czasie pobytu rybniczan w Dorsten. Tamtejsze Ko艂o Przyjaci贸艂 Rybnika w Dorsten, kt贸re dot膮d kontaktowa艂o si臋 g艂贸wnie z w艂adzami administracyjnymi, chcia艂o mie膰 w swoich dzia艂aniach r贸wnorz臋dnego partnera. Drugim powodem by艂a rosn膮ca wci膮偶 liczba miast zaprzyja藕nionych i partnerskich Rybnika, a w zwi膮zku z tym potrzeba koordynacji niekt贸rych sfer wsp贸艂pracy i ch臋膰 w艂膮czenia si臋 wolontariuszy w rozw贸j mi臋dzynarodowych kontakt贸w miasta.

Stowarzyszenie Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej Rybnik-Europa zosta艂o zarejestrowane 5 sierpnia 1999 roku, tak wi臋c obchodzimy w roku 2009 jubileusz 10-lecia.

... wi臋cej

Statut Stowarzyszenia PDF Drukuj

Stowarzyszenia Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej

鈥濺YBNIK 鈥 EUROPA鈥

I. NAZWA, TEREN DZIA艁ANIA, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

搂 1

Stowarzyszenie nosi nazw臋: Stowarzyszenie Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej 鈥濺YBNIK 鈥 EUROPA鈥, zwane w dalszej cz臋艣ci statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest organizacj膮 polsk膮.

搂 2

Siedzib膮 w艂adz jest miasto Rybnik. Terenem dzia艂ania wojew贸dztwo 艣l膮skie.

搂 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowi膮zuj膮cego prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowo艣膰 prawn膮 oraz dzia艂a zgodnie z konstytucyjnym porz膮dkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

搂 4

Stowarzyszenie u偶ywa piecz臋ci pod艂u偶nej.

搂 5

Stowarzyszenie ma prawo wypowiada膰 si臋 w sprawach publicznych zgodnie z ustaw膮 "Prawo o stowarzyszeniach".

搂 6

Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych stowarzysze艅 o takich samych lub podobnych celach statutowych, je偶eli nie narusza to zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z um贸w mi臋dzynarodowych, kt贸rych Polska jest stron膮.

搂 7

Stowarzyszenie samodzielnie stanowi o swoich celach, programach dzia艂ania i strukturze organizacyjnej oraz uchwala akty wewn臋trzne dotycz膮ce jego dzia艂alno艣ci. Stowarzyszenie samodzielnie zarz膮dza swoimi sprawami i rz膮dzi si臋 prawem wewn臋trznym.

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

搂 8

Stowarzyszenie jest organizacj膮 samorz膮dn膮, dzia艂aj膮c膮 na zasadach dobrowolnego udzia艂u cz艂onk贸w. Podstawowym celem dzia艂a艅 Stowarzyszenia jest obalanie barier psychologicznych dziel膮cych r贸偶ne narody, dostrzeganie wsp贸lnych interes贸w i warto艣ci.

搂 9

Stowarzyszenie dzia艂ania g艂贸wnie w nast臋puj膮cym zakresie:

1/ kszta艂towanie polskiej i mi臋dzynarodowej opinii publicznej w dziedzinie stosunk贸w polsko-europejskich w przesz艂o艣ci i obecnie,

2/ popularyzacja wiedzy o 偶yciu politycznym, spo艂ecznym, kulturalnym i o艣wiatowym narod贸w Europy.

3/ rozwijanie wsp贸艂pracy z miastami partnerskimi, bli藕niaczymi oraz zaprzyja藕nionymi z Miastem Rybnikiem,

4/ prowadzenie wymiany do艣wiadcze艅 i pogl膮d贸w,

5/ inspirowanie dzia艂alno艣ci naukowo-badawczej, spo艂eczno-kulturalnej, o艣wiatowej, sportowej i turystycznej, w zakresie spraw europejskich na obszarze RP oraz poza jej granicami,

6/ uczestniczenie w ochronie obiekt贸w zabytkowych i popieraniu tw贸rczo艣ci artystycznej,

7/ d膮偶enie poprzez formy swojego dzia艂ania do umacniania wsp贸艂pracy i pojednania mi臋dzy narodami,

8/ budowanie 鈥瀞po艂ecze艅stwa obywatelskiego鈥 poprzez rozwijanie sektora organizacji pozarz膮dowych.

搂 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ d膮偶enie do zachowania, piel臋gnowania i rozwijania europejskiej kultury i o艣wiaty oraz popularyzacj臋 wiedzy historycznej i najnowszych bada艅 naukowych dotycz膮cych stosunk贸w mi臋dzy narodami,

2/ realizacj臋 programu edukacji historycznej, o艣wiatowej i kulturalnej w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y, a tak偶e nieformalne i pozaformalnej edukacji doros艂ych,

3/ promocj臋 i popularyzacj臋 polskiego dorobku w dziedzinie kultury, o艣wiaty i nauki na obszarze Europy

4/ promocj臋 i popularyzacj臋 w Polsce dorobku kulturalnego, o艣wiatowego i naukowego na obszarze pa艅stw europejskich, w kt贸rych znajduj膮 si臋 miasta zaprzyja藕nione,

5/ inicjowanie bada艅 naukowych i udzia艂 w rozpowszechnianiu ich wynik贸w w kraju i za granic膮,

6/ organizowanie krajowych i mi臋dzynarodowych konferencji, sympozj贸w i seminari贸w po艣wi臋conych problemom Europy,

7/ organizowanie i popieranie mi臋dzynarodowej wymiany kadry naukowo-badawczej, kulturalno-o艣wiatowej oraz dzia艂aczy spo艂ecznych i gospodarczych,

8/ pozyskiwanie specjalist贸w zwi膮zanych z teori膮 i praktyk膮 naukow膮, kulturaln膮 i o艣wiatow膮 oraz pobudzanie ich aktywno艣ci na rzecz zachowania, piel臋gnowania i wzbogacania dorobku w tych dziedzinach,

9/聽 gromadzenie 艣rodk贸w materialnych, subwencji, sk艂adek cz艂onkowskich, darowizn itp. na realizacj臋 cel贸w Stowarzyszenia,

10/ (skre艣lony)

11/聽 finansowe i rzeczowe wspieranie os贸b prawnych i fizycznych w celu realizacji zada艅 okre艣lonych w pkt. 1/ 鈥 8/聽 .

搂 10 A

1/ W celu realizacji zada艅 statutowych Stowarzyszenie mo偶e podj膮膰 nast臋puj膮c膮 dzia艂alno艣膰 nieodp艂atn膮 po偶ytku publicznego

 1. Wydawanie ksi膮偶ek (58.11.Z)
 2. Wydawanie wykaz贸w oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
 3. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 4. Wydawanie czasopism i pozosta艂ych periodyk贸w (58.14.Z)
 5. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 wydawnicza (58.19.Z)
 6. Dzia艂alno艣膰 w zakresie nagra艅 d藕wi臋kowych i muzycznych (59.20.Z)
 7. Nadawanie program贸w radiofonicznych (60.10.Z)
 8. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 9. Dzia艂alno艣膰 portali internetowych (63.12.Z)
 10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spo艂ecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 11. Stosunki mi臋dzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 12. Pozosta艂e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej i zarz膮dzania (70.22.Z)
 13. Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej i zarz膮dzania ( 74,14,A)
 14. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z t艂umaczeniami ( 74.30.Z )
 15. Dzia艂alno艣膰 reklamowa i promocyjna ( 74,40,Z )
 16. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 17. Wynajem i dzier偶awa maszyn i urz膮dze艅 biurowych,聽 w艂膮czaj膮c komputery (77.33.Z),
 18. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik贸w (78.10.Z)
 19. Dzia艂alno艣膰 po艣rednik贸w turystyki ( 79,11,B )
 20. Dzia艂alno艣膰 organizator贸w turystyki聽 ( 79,12,Z )
 21. Dzia艂alno艣膰 w zakresie informacji turystycznej ( 79,90,B )
 22. Kszta艂cenie ustawiczne doros艂ych i pozosta艂e formy kszta艂cenia gdzie indziej nie sklasyfikowane ( 80,42,B)
 23. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z organizacj膮 targ贸w, wystaw i kongres贸w (82.30.Z)
 24. Kierowanie podstawowymi rodzajami dzia艂alno艣ci publicznej (84.11.Z)
 25. Pomoc spo艂eczna pozosta艂a, bez zakwaterowania ( 88,99,Z )
 26. Pozosta艂e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 27. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca edukacj臋 (85.60.Z)
 28. Pomoc spo艂eczna bez zakwaterowania dla os贸b w podesz艂ym wieku i os贸b niepe艂nosprawnych (88.10.Z)
 29. Pozosta艂a pomoc spo艂eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 30. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca wystawianie przedstawie艅 artystycznych ( 90,02,Z )
 31. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana w wystawianiem przedstawie艅 artystycznych ( 90,01,Z )
 32. Dzia艂alno艣膰 bibliotek (91.01.A)
 33. Dzia艂alno艣膰 archiw贸w (91,01,B )
 34. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 zwi膮zana ze sportem ( 93,19,Z )
 35. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 rozrywkowa i rekreacyjna ( 93,29,Z )
 36. Dzia艂alno艣膰 pozosta艂ych organizacji cz艂onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

2/ W celu realizacji zada艅 statutowych Stowarzyszenie mo偶e prowadzi膰 w kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i prawa kraju , w kt贸rym ta dzia艂alno艣膰 mo偶e by膰 prowadzona , dzia艂alno艣膰 odp艂atn膮 w zakresie:

 1. Pozosta艂y transport l膮dowy pasa偶erski gdzie indziej niesklasyfikowany ( 49,39,Z )
 2. Pozosta艂膮 sprzeda偶 detaliczna prowadzona poza sieci膮 sklepow膮, straganami i targowiskami ( 47,99,Z )
 3. Wydawanie ksi膮偶ek (58.11.Z)
 4. Wydawanie wykaz贸w oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
 5. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 6. Wydawanie czasopism i pozosta艂ych periodyk贸w (58.14.Z)
 7. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 wydawnicza (58.19.Z)
 8. Dzia艂alno艣膰 w zakresie nagra艅 d藕wi臋kowych i muzycznych (59.20.Z)
 9. Nadawanie program贸w radiofonicznych (60.10.Z)
 10. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 11. Dzia艂alno艣膰 portali internetowych (63.12.Z)
 12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spo艂ecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 13. Stosunki mi臋dzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 14. Pozosta艂e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej i zarz膮dzania (70.22.Z)
 15. Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej i zarz膮dzania ( 74,14,A)
 16. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z t艂umaczeniami ( 74.30.Z )
 17. Dzia艂alno艣膰 reklamowa i promocyjna ( 74,40,Z )
 18. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  Wynajem i dzier偶awa maszyn i urz膮dze艅 biurowych,聽 w艂膮czaj膮c komputery(77.33.Z),
 19. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik贸w (78.10.Z)
 20. Dzia艂alno艣膰 po艣rednik贸w turystyki ( 79,11,B )
 21. Dzia艂alno艣膰 organizator贸w turystyki聽 ( 79,12,Z )
  Dzia艂alno艣膰 w zakresie informacji turystycznej ( 79,90,B )
 22. Kszta艂cenie ustawiczne doros艂ych i pozosta艂e formy kszta艂cenia gdzie indziej nie sklasyfikowane ( 80,42,B)
 23. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z organizacj膮 targ贸w, wystaw i kongres贸w (82.30.Z)
 24. Kierowanie podstawowymi rodzajami dzia艂alno艣ci publicznej (84.11.Z)
 25. Pomoc spo艂eczna pozosta艂a, bez zakwaterowania ( 88,99,Z )
 26. Pozosta艂e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 27. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca edukacj臋 (85.60.Z)
 28. Pomoc spo艂eczna bez zakwaterowania dla os贸b w podesz艂ym wieku i os贸b niepe艂nosprawnych (88.10.Z)
 29. Pozosta艂a pomoc spo艂eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca wystawianie przedstawie艅 artystycznych ( 90,02,Z )
 30. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana w wystawianiem przedstawie艅 artystycznych ( 90,01,Z )
 31. Dzia艂alno艣膰 bibliotek (91.01.A)
 32. Dzia艂alno艣膰 archiw贸w (91,01,B )
 33. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 zwi膮zana ze sportem ( 93,19,Z )
 34. Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 rozrywkowa i rekreacyjna ( 93,29,Z )
 35. Dzia艂alno艣膰 pozosta艂ych organizacji cz艂onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

III. CZ艁ONKOSTWO

搂 11

Cz艂onkami Stowarzyszenia mog膮 by膰 osoby fizyczne i prawne.

搂 12

Cz艂onkowie Stowarzyszenia dziel膮 si臋 na:

1/ cz艂onk贸w zwyczajnych,

2/ cz艂onk贸w wspieraj膮cych,

3/ cz艂onk贸w honorowych.

搂 13

Cz艂onkiem zwyczajnym mo偶e by膰:

a/ osoba fizyczna - pe艂noletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadaj膮cy zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zamieszka艂y w kraju lub za granic膮,

b/ cudzoziemiec maj膮cy sta艂y pobyt w Polsce.

搂 14

1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym jest osoba prawna (instytucja, organizacja, stowarzyszenie itp.) uznaj膮ca cele Stowarzyszenia i akceptuj膮ca jego statut, zajmuj膮ca si臋 naukowo lub praktycznie zw艂aszcza histori膮, kultur膮, o艣wiat膮 i zagadnieniami spo艂eczno-gospodarczymi a tak偶e prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz czynnie wspieraj膮ca dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia bez wzgl臋du na obszar pa艅stwa na kt贸rym dzia艂a.

2. Osoba prawna (cz艂onek wspieraj膮cy) dzia艂a w Stowarzyszeniu za po艣rednictwem swojego przedstawiciela.

3. Osoba prawna zobowi膮zana jest do zadeklarowania sta艂ego wsparcia finansowego (sk艂adka roczna stanowi膮ca co najmniej dziesi臋ciokrotno艣膰 sk艂adki cz艂onka zwyczajnego) i w miar臋 mo偶liwo艣ci pomocy techniczno-organizacyjnej.

搂 15

Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 osoba fizyczna szczeg贸lnie zas艂u偶ona w rozwoju dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia. Godno艣膰 cz艂onka honorowego nadaje i mo偶e cofn膮膰 Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia. Cz艂onkowie honorowi nie op艂acaj膮 sk艂adek cz艂onkowskich.

搂 16

Cz艂onk贸w zwyczajnych (osoby fizyczne) jak te偶 osoby prawne (cz艂onk贸w wspieraj膮cych) przyjmuje Zarz膮d Stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji, potwierdzenia dwoma podpisami cz艂onk贸w wprowadzaj膮cych. Zarz膮d uprawniony jest r贸wnie偶 do podejmowania uchwa艂 w sprawie skre艣lania z listy cz艂onk贸w聽 zwyczajnych i cz艂onk贸w wspieraj膮cych.

搂 17

Cz艂onek zwyczajny i honorowy ma prawo:

1/ biernego i czynnego wyboru do w艂adz Stowarzyszenia,

2/ brania udzia艂u w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w r贸偶nych przejawach jego dzia艂alno艣ci,

3/ zg艂aszania wniosk贸w dotycz膮cych聽 dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.

搂 18

Cz艂onek zwyczajny ma obowi膮zek:

1/ aktywnie uczestniczy膰 w 偶yciu i pracy Stowarzyszenia,

2/ popiera膰 cele Stowarzyszenia i przestrzega膰 postanowie艅 statutu,

3/ op艂aca膰 regularnie (corocznie) sk艂adki cz艂onkowskie,

搂 19

1. Cz艂onkostwo wygasa na skutek:

a/ dobrowolnego wyst膮pienia zg艂oszonego na pi艣mie do Zarz膮du Stowarzyszenia,

b/ skre艣lenia z ewidencji cz艂onk贸w zwyczajnych i wspieraj膮cych przez Zarz膮d Stowarzyszenia z powodu nie wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w cz艂onka, m.in. za zaleganie ponad rok z op艂at膮聽 sk艂adek cz艂onkowskich,

c/ wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego za dzia艂alno艣膰 sprzeczn膮 z celami Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem s膮du powszechnego na kar臋 dodatkow膮 utraty praw obywatelskich,

d/ utraty osobowo艣ci prawnej przez cz艂onka - osob臋 prawn膮.

2. Cz艂onkom skre艣lonym lub wykluczonym przys艂uguje prawo zg艂oszenia odwo艂ania na pi艣mie do Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w w ci膮gu jednego miesi膮ca od daty powiadomienia o decyzji Zarz膮du.

搂 20

Dla prowadzenia swoich spraw, zw艂aszcza bie偶膮cych, Stowarzyszenie mo偶e zatrudni膰 pracownik贸w za odpowiednim wynagrodzeniem za prac臋.

IV. W艁ADZE STOWARZYSZENIA

搂 21

W艂adzami Stowarzyszenia s膮:

1/ Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia,

2/ Zarz膮d,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ (skre艣lono).

搂 22

Kadencja w艂adz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wyb贸r odbywa si臋 w g艂osowaniu jawnym lub tajnym. Tajnym, je偶eli za偶膮da tego co najmniej 25% os贸b uprawnionych do g艂osowania.

搂 23

W艂adzom Stowarzyszenia przys艂uguje prawo dokooptowania nowych cz艂onk贸w w miejsce tych, kt贸rzy ust膮pili聽 w czasie trwania kadencji. Liczba os贸b dokooptowanych nie mo偶e przekroczy膰 1/2 liczby os贸b pochodz膮cych z wyboru.

搂 24

Zebrania w艂adz Stowarzyszenia dla wa偶no艣ci podejmowanych uchwa艂 wymagaj膮 obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby cz艂onk贸w w艂adz, a ich uchwa艂y - z wyj膮tkami okre艣lonymi w statucie - zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym lub tajnym. W razie r贸wno艣ci g艂os贸w rozstrzyga g艂os przewodnicz膮cego zebrania.

搂 25

Cz艂onkowie wszystkich w艂adz Stowarzyszenia pe艂ni膮 swoje funkcje spo艂ecznie.

搂 26

1. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w.

2. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Zgromadzeniu uczestnicz膮 cz艂onkowie zwyczajni i honorowi z g艂osem stanowi膮cym oraz z g艂osem doradczym cz艂onkowie wspieraj膮cy i zaproszeni go艣cie.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w jest zwo艂ywane 聽co najmniej raz do roku, najp贸藕niej w ci膮gu miesi膮ca od聽 momentu wyga艣ni臋cia mandat贸w w艂adz naczelnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwo艂ywane z inicjatywy Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 20% liczby cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo艂ywane jest w ci膮gu trzech miesi臋cy od daty zg艂oszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane.

6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni by膰聽 powiadomieni przez Zarz膮d o dacie i porz膮dku聽 obrad co najmniej na miesi膮c przed zebraniem, poprzez poczt臋 elektroniczn膮 i stron臋 internetow膮 stowarzyszenia .

搂 27

1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w jest w艂adne do podejmowania uchwa艂 przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania w pierwszym terminie oraz bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w w drugim terminie.

2. (skre艣lono )

搂 28

Do kompetencji聽 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w nale偶y:

1/ podejmowanie uchwa艂 dotycz膮cych zada艅 i kierunk贸w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie wniosk贸w w艂adz Stowarzyszenia i jego cz艂onk贸w,

3/ rozpatrywanie sprawozda艅 Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej,

4/ udzielanie absolutorium Zarz膮dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/ wyb贸r przewodnicz膮cego i 聽cz艂onk贸w Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej ,

6/ nadanie i pozbawienie godno艣ci cz艂onka honorowego na wniosek Zarz膮du,

7/ uchwalanie regulamin贸w wewn臋trznych,

8/ uchwalanie zmian statutu na zasadach ustalonych w 搂 37,

9/ podejmowanie uchwa艂y w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w 搂 38,

10/ rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du w sprawach cz艂onkowskich.

搂 29

 1. Zarz膮d Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z nie wi臋cej ni偶 5 cz艂onk贸w wybranych przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w.

2.聽聽 Zarz膮d Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: wiceprzewodnicz膮cego, sekretarza i skarbnika.

3.聽聽 Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej jednak ni偶 4 razy w roku.

搂 30

Do kompetencji Zarz膮du nale偶y:

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz i dzia艂anie w jego imieniu,

2/ kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia zgodnie z za艂o偶eniami statutu i regulaminu,

3/ zwo艂ywanie Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Stowarzyszenia,

4/ zatwierdzanie rocznych plan贸w pracy, bud偶et贸w i sprawozda艅,

5/ powo艂ywanie komisji problemowych i zespo艂贸w naukowych,

6/ podejmowanie uchwa艂 o nabywaniu i obci膮偶aniu maj膮tku Stowarzyszenia,

7/ sk艂adanie sprawozda艅, ze swojej dzia艂alno艣ci Walnemu Zgromadzeniu Cz艂onk贸w,

8/ ustalanie wysoko艣ci sk艂adki cz艂onkowskiej, zasad jej wykorzystywania oraz zwolnienia z jej op艂acania w uzasadnionych przypadkach,

9/ podejmowanie uchwa艂 o nabywaniu i utracie cz艂onkostwa,

10/ podejmowanie innych uchwa艂 zwi膮zanych ze statutow膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia nie zastrze偶onych dla Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w i w艂a艣ciwo艣ci pozosta艂ych w艂adz Stowarzyszenia.

11/ gromadzenie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia i dysponowanie nimi,

12/ inne dzia艂ania bie偶膮ce wynikaj膮ce ze statutu i za艂o偶e艅 programowych Stowarzyszenia.

搂 31

W okresie mi臋dzy posiedzeniami Zarz膮du dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia kieruje przewodnicz膮cy Stowarzyszenia.

搂 32

1. W ramach Stowarzyszenia mog膮 by膰 tworzone sta艂e i dora藕ne komisje problemowe i zespo艂y naukowe.

 1. Komisje problemowe i zespo艂y naukowe maj膮 na celu realizacj臋 cel贸w Stowarzyszenia, ich dzia艂alno艣膰 okre艣laj膮 uchwalane przez Zarz膮d Stowarzyszenia regulaminy.
 2. Komisje problemowe i zespo艂y naukowe podlegaj膮 bezpo艣rednio Zarz膮dowi Stowarzyszenia.

搂 33

1 Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 3 os贸b wybranych przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w. Jest ona powo艂ana do przeprowadzania kontroli dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku oraz wyst臋puje z wnioskiem do聽 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w o udzielenie absolutorium.

2. Komisja wybiera spo艣r贸d siebie przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna dzia艂a zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w.

搂 34

( skre艣lono )

VI. MAJ膭TEK STOWARZYSZENIA

搂 35

1. Dla realizacji cel贸w statutowych Stowarzyszenie mo偶e聽 posiada膰 maj膮tek nieruchomy i ruchomy oraz fundusze.

2. Na maj膮tek Stowarzyszenia sk艂adaj膮 si臋:

a/ wpisowe i sk艂adki cz艂onkowskie,

b/ dotacje i subwencje,

c/ darowizny,

d/ 艣rodki przekazywane przez fundacje , zwi膮zki stowarzysze艅,

e/ dochody ze statutowej聽 dzia艂alno艣ci odp艂atnej i nieodp艂atnej po偶ytku publicznego,

f/ ( skre艣lono )

g/ inne dochody.

搂 36

1. Dla wa偶no艣ci pism dotycz膮cych praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych wymagane s膮 podpisy dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du, w tym przewodnicz膮cego lub skarbnika.

2. Osoby wymienione w ust. 1 mog膮 udziela膰 w艂a艣ciwych pe艂nomocnictw innym osobom.

 1. 3. ( skre艣lono )

 1. ZMIANA STATUTU I ROZWI膭ZANIE STOWARZYSZENIA

搂 37

Uchwa艂臋 w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.

搂 38

Uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w wi臋kszo艣ci膮 2/3 聽g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.

搂 39

Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia okre艣la jednocze艣nie spos贸b przeprowadzania jego likwidacji oraz przekazania maj膮tku.

 

Galeria

Sonda

Czy nowa strona internetowa jest lepsza od poprzedniej?
 

Wsp贸艂praca

Rybnik - miasto z ikr膮Fundacja Wsp贸艂pracy Polsko - Niemieckiej艢l膮skie. Pozytywna energia


newsletter

Wy艣lij nam sw贸j e-mail, my wy艣lemy ofert臋

2009 漏 Rybnik-Europa
Wszelkie prawa zastrze偶one

Statystyki odwiedzin: Google Analytics

Ods艂on : 189528

Projekt i wykonanie: