A A A

Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej

„RYBNIK – EUROPA”

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „RYBNIK – EUROPA”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest organizacją polską.

§ 2

Siedzibą władz jest miasto Rybnik. Terenem działania województwo śląskie.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach".

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 7

Stowarzyszenie samodzielnie stanowi o swoich celach, programach działania i strukturze organizacyjnej oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie samodzielnie zarządza swoimi sprawami i rządzi się prawem wewnętrznym.

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, działającą na zasadach dobrowolnego udziału członków. Podstawowym celem działań Stowarzyszenia jest obalanie barier psychologicznych dzielących różne narody, dostrzeganie wspólnych interesów i wartości.

§ 9

Stowarzyszenie działania głównie w następującym zakresie:

1/ kształtowanie polskiej i międzynarodowej opinii publicznej w dziedzinie stosunków polsko-europejskich w przeszłości i obecnie,

2/ popularyzacja wiedzy o życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i oświatowym narodów Europy.

3/ rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi, bliźniaczymi oraz zaprzyjaźnionymi z Miastem Rybnikiem,

4/ prowadzenie wymiany doświadczeń i poglądów,

5/ inspirowanie działalności naukowo-badawczej, społeczno-kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej, w zakresie spraw europejskich na obszarze RP oraz poza jej granicami,

6/ uczestniczenie w ochronie obiektów zabytkowych i popieraniu twórczości artystycznej,

7/ dążenie poprzez formy swojego działania do umacniania współpracy i pojednania między narodami,

8/ budowanie „społeczeństwa obywatelskiego” poprzez rozwijanie sektora organizacji pozarządowych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ dążenie do zachowania, pielęgnowania i rozwijania europejskiej kultury i oświaty oraz popularyzację wiedzy historycznej i najnowszych badań naukowych dotyczących stosunków między narodami,

2/ realizację programu edukacji historycznej, oświatowej i kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, a także nieformalne i pozaformalnej edukacji dorosłych,

3/ promocję i popularyzację polskiego dorobku w dziedzinie kultury, oświaty i nauki na obszarze Europy

4/ promocję i popularyzację w Polsce dorobku kulturalnego, oświatowego i naukowego na obszarze państw europejskich, w których znajdują się miasta zaprzyjaźnione,

5/ inicjowanie badań naukowych i udział w rozpowszechnianiu ich wyników w kraju i za granicą,

6/ organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów poświęconych problemom Europy,

7/ organizowanie i popieranie międzynarodowej wymiany kadry naukowo-badawczej, kulturalno-oświatowej oraz działaczy społecznych i gospodarczych,

8/ pozyskiwanie specjalistów związanych z teorią i praktyką naukową, kulturalną i oświatową oraz pobudzanie ich aktywności na rzecz zachowania, pielęgnowania i wzbogacania dorobku w tych dziedzinach,

9/  gromadzenie środków materialnych, subwencji, składek członkowskich, darowizn itp. na realizację celów Stowarzyszenia,

10/ (skreślony)

11/  finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań określonych w pkt. 1/ – 8/  .

§ 10 A

1/ W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może podjąć następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 

 1. Wydawanie książek (58.11.Z)
 2. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
 3. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 5. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 7. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
 8. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 9. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 13. Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 74,14,A)
 14. Działalność związana z tłumaczeniami ( 74.30.Z )
 15. Działalność reklamowa i promocyjna ( 74,40,Z )
 16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 17. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery (77.33.Z),
 18. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 19. Działalność pośredników turystyki ( 79,11,B )
 20. Działalność organizatorów turystyki  ( 79,12,Z )
 21. Działalność w zakresie informacji turystycznej ( 79,90,B )
 22. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane ( 80,42,B)
 23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 24. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
 25. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania ( 88,99,Z )
 26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 27. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 28. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 29. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 30. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ( 90,02,Z )
 31. Działalność związana w wystawianiem przedstawień artystycznych ( 90,01,Z )
 32. Działalność bibliotek (91.01.A)
 33. Działalność archiwów (91,01,B )
 34. Pozostała działalność związana ze sportem ( 93,19,Z )
 35. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93,29,Z )
 36. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

2/ W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i prawa kraju , w którym ta działalność może być prowadzona , działalność odpłatną w zakresie:

 

 1. Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany ( 49,39,Z )
 2. Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( 47,99,Z )
 3. Wydawanie książek (58.11.Z)
 4. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
 5. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 6. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 7. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 9. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
 10. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 11. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
 12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 13. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 15. Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 74,14,A)
 16. Działalność związana z tłumaczeniami ( 74.30.Z )
 17. Działalność reklamowa i promocyjna ( 74,40,Z )
 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery(77.33.Z),
 19. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 20. Działalność pośredników turystyki ( 79,11,B )
 21. Działalność organizatorów turystyki  ( 79,12,Z )
  Działalność w zakresie informacji turystycznej ( 79,90,B )
 22. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane ( 80,42,B)
 23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 24. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
 25. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania ( 88,99,Z )
 26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 27. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 28. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 29. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ( 90,02,Z )
 30. Działalność związana w wystawianiem przedstawień artystycznych ( 90,01,Z )
 31. Działalność bibliotek (91.01.A)
 32. Działalność archiwów (91,01,B )
 33. Pozostała działalność związana ze sportem ( 93,19,Z )
 34. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93,29,Z )
 35. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

III. CZŁONKOSTWO

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być:

a/ osoba fizyczna - pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający zdolność do czynności prawnych, zamieszkały w kraju lub za granicą,

b/ cudzoziemiec mający stały pobyt w Polsce.

§ 14

1. Członkiem wspierającym jest osoba prawna (instytucja, organizacja, stowarzyszenie itp.) uznająca cele Stowarzyszenia i akceptująca jego statut, zajmująca się naukowo lub praktycznie zwłaszcza historią, kulturą, oświatą i zagadnieniami społeczno-gospodarczymi a także prowadząca działalność gospodarczą oraz czynnie wspierająca działalność Stowarzyszenia bez względu na obszar państwa na którym działa.

2. Osoba prawna (członek wspierający) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Osoba prawna zobowiązana jest do zadeklarowania stałego wsparcia finansowego (składka roczna stanowiąca co najmniej dziesięciokrotność składki członka zwyczajnego) i w miarę możliwości pomocy techniczno-organizacyjnej.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 16

Członków zwyczajnych (osoby fizyczne) jak też osoby prawne (członków wspierających) przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji, potwierdzenia dwoma podpisami członków wprowadzających. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków  zwyczajnych i członków wspierających.

§ 17

Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:

1/ biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,

2/ brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności,

3/ zgłaszania wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1/ aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia,

2/ popierać cele Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień statutu,

3/ opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie,

§ 19

1. Członkostwo wygasa na skutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

b/ skreślenia z ewidencji członków zwyczajnych i wspierających przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członka, m.in. za zaleganie ponad rok z opłatą  składek członkowskich,

c/ wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw obywatelskich,

d/ utraty osobowości prawnej przez członka - osobę prawną.

2. Członkom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

§ 20

Dla prowadzenia swoich spraw, zwłaszcza bieżących, Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników za odpowiednim wynagrodzeniem za pracę.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ (skreślono).

§ 22

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 25% osób uprawnionych do głosowania.

§ 23

Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili  w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 24

Zebrania władz Stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały - z wyjątkami określonymi w statucie - zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 25

Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 26

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane  co najmniej raz do roku, najpóźniej w ciągu miesiąca od  momentu wygaśnięcia mandatów władz naczelnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 20% liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być  powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku  obrad co najmniej na miesiąc przed zebraniem, poprzez pocztę elektroniczną i stronę internetową stowarzyszenia .

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

2. (skreślono )

§ 28

Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1/ podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków,

3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/ wybór przewodniczącego i  członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,

6/ nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

7/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

8/ uchwalanie zmian statutu na zasadach ustalonych w § 37,

9/ podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w § 38,

10/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.

§ 29

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie więcej niż 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.   Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z założeniami statutu i regulaminu,

3/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

4/ zatwierdzanie rocznych planów pracy, budżetów i sprawozdań,

5/ powoływanie komisji problemowych i zespołów naukowych,

6/ podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7/ składanie sprawozdań, ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,

8/ ustalanie wysokości składki członkowskiej, zasad jej wykorzystywania oraz zwolnienia z jej opłacania w uzasadnionych przypadkach,

9/ podejmowanie uchwał o nabywaniu i utracie członkostwa,

10/ podejmowanie innych uchwał związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków i właściwości pozostałych władz Stowarzyszenia.

11/ gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia i dysponowanie nimi,

12/ inne działania bieżące wynikające ze statutu i założeń programowych Stowarzyszenia.

§ 31

W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje przewodniczący Stowarzyszenia.

§ 32

1. W ramach Stowarzyszenia mogą być tworzone stałe i doraźne komisje problemowe i zespoły naukowe.

 1. Komisje problemowe i zespoły naukowe mają na celu realizację celów Stowarzyszenia, ich działalność określają uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia regulaminy.
 2. Komisje problemowe i zespoły naukowe podlegają bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.

 

§ 33

1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Jest ona powołana do przeprowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku oraz występuje z wnioskiem do  Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium.

2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 34

( skreślono )

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 35

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może  posiadać majątek nieruchomy i ruchomy oraz fundusze.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a/ wpisowe i składki członkowskie,

b/ dotacje i subwencje,

c/ darowizny,

d/ środki przekazywane przez fundacje , związki stowarzyszeń,

e/ dochody ze statutowej  działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,

f/ ( skreślono )

g/ inne dochody.

§ 36

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub skarbnika.

2. Osoby wymienione w ust. 1 mogą udzielać właściwych pełnomocnictw innym osobom.

 1. 3. ( skreślono )

 

 1. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzania jego likwidacji oraz przekazania majątku.